top of page
silverex logo.png

         förbi 

Bau-Art-Tec GmbH

Betingelser

Allmänna villkor med kundinformation
innehållsförteckning

1. Omfattning
2. Ingående av kontrakt
3. Ångerrätt
4. Priser och betalningsvillkor
5. Leveransvillkor och leveransvillkor
6. Äganderättsförbehåll
7. Ansvar för defekter (garanti)
8. Ansvar
9. Tillämplig lag
10. Jurisdiktion
11. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "GTC") för företaget Bau-Art-Tec GmbH (hädanefter "Säljaren") gäller alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan "Kund") ingår med Säljaren med avseende på de varor som Säljaren presenterar i sin onlinebutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat har avtalats. Den version av dessa allmänna villkor som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående är avgörande.
1.2
 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2) Ingående av kontrakt

2.1 Produktbeskrivningarna som finns i säljarens nätbutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att göra det möjligt för kunden att lämna ett bindande erbjudande.
2.2
 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens nätbutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.3
 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,                           

  • genom att till kunden skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller

  • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid mottagandet av varan av kunden är avgörande, eller

  • genom att be kunden att betala efter att ha lagt sin beställning.                                          

Om det finns flera av ovanstående alternativ, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovanstående alternativ inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom nämnda tid, anses detta vara ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Vid inlämnande av ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) tillsammans med dessa Allmänna Villkor efter att beställningen har skickats . Dessutom arkiveras avtalstexten på säljarens hemsida och kan tas fram kostnadsfritt av kunden via sitt lösenordsskyddade kundkonto genom att ange relevanta inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens nätbutik innan han skickar sin beställning.
2.5
 Innan kunden lämnar en bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Kunden kan korrigera sina uppgifter som en del av den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.6
 Endast tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.
2.7
 Orderhanteringen och kontakten sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han uppgett för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Speciellt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som fått i uppdrag att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har i princip rätt till ångerrätt. Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning. För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal via vårt kontaktformulär på vår hemsida.
3.2
 Om du häver detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har) senast fjorton dagar från den dag då vi tog emot varan. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Vi står endast för kostnaden för att returnera produkten om det finns ett fel på produkten.

Tips:

a) Innan retur kan ske måste du begära ett returnummer på vår hemsida. Beroende på orsaken till returen kommer då en returetikett att mailas till dig. Däremot ber vi dig vänligen att avstå från att returnera det insamlade godset inom ramen för din ångerrätt. Observera att om du väljer ett onödigt dyrt fraktsätt kan du ha rätt till betalning av mellanskillnaden till en retur med post.
b)
 Vi vill också påpeka att du kan behöva betala ersättning för retur av varor utan originalförpackning.
c)
 Som ett undantag finns ingen ångerrätt för varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt urval eller bestämmande av dig är avgörande eller som är tydligt anpassade efter dina personliga behov.
d)
 Efter att vi tagit emot och kontrollerat de returnerade produkterna får du återbetalning av köpesumman. Kostnader för montering och borttagning av godset samt andra tjänster/arbeten som du beställt hos oss i samband med varorna kan inte ersättas vid en avbokning.
e)
 Om du skickar tillbaka varor till oss utan ytterligare förklaring antar vi att du vill utnyttja din lagstadgade ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat. De priser som gäller på beställningsdagen är avgörande. Om priserna för de produkter du har beställt korrigeras nedåt mellan beställningen och leveransen till dig, beviljar vi på begäran en kreditnota på mellanskillnaden för den prisskillnad som uppstått i detta avseende.
4.2
 För leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan merkostnader uppstå i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för penningöverföringar från banker (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan även uppstå i samband med överföring av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen, utan kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.
4.3
 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens nätbutik.
4.4
 Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), under giltigheten av PayPal - Användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, synligt under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Varor levereras till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid beställning via säljarens onlinebeställningsformulär är leveransadressen som anges i onlinebeställningsformuläret avgörande. Så snart betalningen har mottagits via respektive betalningsmedel, skickas varorna omgående.
5.2
 Om transportföretaget skickar tillbaka de levererade varorna till säljaren på grund av att leverans till kunden inte varit möjlig, står kunden för kostnaderna för den misslyckade frakten. Detta gäller inte om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt, om han inte är ansvarig för den omständighet som lett till omöjligheten av leverans eller om han tillfälligt var förhindrad att acceptera den erbjudna tjänsten, om inte säljaren meddelat tjänsten ett skäligt belopp. tid i förväg.
5.3
 Om kunden agerar företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som annars ansvarar för att utföra försändelsen. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna först när varan överlämnas till kunden eller en auktoriserad mottagare. Med avvikelse från detta övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan även till kunden för konsumenter så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som i övrigt ansvarar för genomförandet av frakt, om Kunden har uppdragit åt speditören, transportören eller annan person eller institution som ansvarar för att utföra transporten och säljaren inte tidigare har angett denna person eller institution till kunden.
5.4
 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig leverans till honom själv. Detta gäller endast i det fall att säljaren inte är ansvarig för utebliven leverans och har gjort en specifik säkringsaffär med leverantören med due diligence. Säljaren kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. Vid otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet av varorna informeras kunden omedelbart och vederlaget återbetalas omedelbart.
5.5
 Upphämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Äganderättsförbehåll

6.1 Säljaren förbehåller sig i förhållande till konsumenterna äganderätten till de levererade varorna till dess att skyldig köpeskilling har betalats i sin helhet.
6.2
 I förhållande till företagare förbehåller sig säljaren äganderätten till de levererade varorna tills alla anspråk från en pågående affärsrelation har reglerats till fullo.
6.3
 Om kunden agerar som företagare har han rätt att sälja de förbehållna varorna vidare i den ordinarie verksamheten. Kunden överlåter alla resulterande krav mot tredje part till säljaren i förskott till ett belopp av respektive fakturavärde (inklusive moms). Detta uppdrag gäller oavsett om de reserverade varorna har sålts vidare utan eller efter bearbetning. Kunden förblir behörig att driva in kraven även efter överlåtelsen. Säljarens befogenhet att själv driva in fordringarna förblir opåverkad. Säljaren kommer dock inte att driva in fordringarna så länge som kunden uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren, inte uteblir i betalningen och ingen ansökan om att inleda ett insolvensförfarande har lämnats in.

7) Ansvar för defekter (garanti)

Om den köpta varan är defekt gäller det lagstadgade felansvaret. Trots detta gäller följande:
7.1
 Om kunden agerar som företagare,

 • säljaren har valet av typ av tilläggsprestation;

 • i fråga om nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från riskens överföring;

 • när det gäller begagnade varor är rättigheterna och anspråken på grund av defekter i grunden uteslutna;

 • preskriptionstiden börjar inte på nytt om en ersättningsleverans görs som en del av felansvaret.                            

7.2 Om kunden agerar som konsument är preskriptionstiden för anspråk på fel i begagnade varor ett år från leverans av varan till kunden, med begränsningen i följande stycke.
7.3
 De ansvarsbegränsningar och förkortning av preskriptionstid som anges i ovanstående stycken gäller inte

 • för föremål som har använts för en byggnad i enlighet med sitt vanliga ändamål och har orsakat dess bristfällighet,

 • för skadeståndsanspråk och kostnadsersättning av kunden, samt

 • för det fall att säljaren bedrägligt har dolt felet.                                                   

7.4 Dessutom gäller för företagare att de lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätten enligt 478 § BGB förblir opåverkade.
7.5
 Om kunden agerar som handlare i den mening som avses i 1 § HGB, omfattas han av kommersiell skyldighet att undersöka och meddela fel enligt 377 § HGB. Om kunden inte uppfyller de anmälningsskyldighet som regleras där anses varan vara godkänd.
7.6
 Om kunden agerar som konsument ombeds denne att hos levereraren klaga på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen som helst effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

8) Ansvar

Säljaren är ansvarig gentemot kunden för alla avtalsmässiga, kvasikontraktuella och lagstadgade, inklusive skadeståndsanspråk och ersättning av kostnader enligt följande:
8.1
 Säljaren är fullt ansvarig för alla juridiska skäl

 • vid uppsåt eller grov vårdslöshet,

 • i händelse av avsiktlig eller oaktsam skada på liv, lem eller hälsa,

 • på grundval av ett garantilöfte, om inte annat avtalats i detta avseende,

 • på grund av obligatoriskt ansvar såsom enligt produktansvarslagen.                                                            

8.2 Om säljaren av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse är ansvaret begränsat till den för avtalet typiska förutsebara skadan, såvida inte ansvaret är obegränsat enligt ovanstående stycke. Väsentliga avtalsförpliktelser är skyldigheter som avtalet ålägger säljaren enligt sitt innehåll för att uppnå syftet med avtalet, vars fullgörande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad kunden regelbundet kan lita på .
8.3
 För övrigt är ett ansvar för säljaren uteslutet.
8.4
 Säljaren tar inget ansvar för aktualitet, riktighet och fullständighet av informationen som tillhandahålls på vår webbplats. Ansvarsanspråk mot säljaren, som avser materiella eller immateriella skador orsakade av användning eller utebliven användning av lämnad information eller användning av felaktiga och ofullständiga uppgifter, är i princip uteslutna, förutsatt att det inte föreligger något påvisbart uppsåt eller grovt oaktsamt beteende från säljarens sida föreligger fel. Alla erbjudanden är icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att tillfälligt eller permanent avbryta publiceringen.
8.5
 Säljaren kan inte hållas ansvarig för förseningar eller skador orsakade av force majeure, såsom miljöpåverkan, hackerattacker, systemfel m.m.

9) Tillämplig lag

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationella köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

10) Jurisdiktion

Om kunden agerar som handlare, offentligrättslig juridisk person eller offentligrättslig specialfond med säte inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är den exklusiva platsen för jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i detta avtal platsen säljarens verksamhet. Om kunden är baserad utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens verksamhetsställe den exklusiva platsen för jurisdiktion för alla tvister som härrör från detta avtal om kontraktet eller anspråk som härrör från kontraktet kan hänföras till kundens professionella eller kommersiell verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock alltid rätt att överklaga till domstolen på kundens säte.

11) Alternativ tvistlösning

11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning under följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.
11.2
 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

bottom of page